I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona do składania zamówień clasic.com.pl (dalej: Strona) jest platformą prowadzoną przez:

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe CLASIC S.C. Bogdan Daniel, Grzegorz Majnusz, ul. Dulęby 7, 40-833 Katowice, NIP 6411001004, REGON 242339082.

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony, warunki składania zamówień na produkty dostępne na Stronie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2. W celu korzystania ze Strony niezbędne jest:

  • posiadanie dostępu do Internetu;
  • posiadanie adresu e-mail;
  • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
  • włączona obsługa javascript;
  • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
  • akceptacja plików cookies.

1.3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

1.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć  na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Strony, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.5. Strona, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.6. Przeglądanie asortymentu Strony nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Strony wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego Regulaminu.

1.7. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2. Złożenie zamówienia ma Stronie jest równoległe z  wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe CLASIC S.C. Bogdan Daniel, Grzegorz Majnusz, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883

2.1 Klient po zarejestrowaniu się na Stronę, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.2. W Koszyku, Klient wskazuje:

  • zamawiane produkty oraz ich ilość;
  • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  • sposób dostawy;

2.3 Złożenia zamówienia na Stronie clasic.com.pl może dokonać każda osoba która ukończyła 18 rok życia. Regulamin skierowany jest do odbiorców hurtowych korzystających z clasic.com.pl

2.4.  W przypadku podania nieprawdziwych danych Strona ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 48 godzin od daty przyjęcia zamówienia

2.6 Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

2.7 Po złożeniu zamówienia , Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Clasic S.C. Bogdan Daniel, Grzegorz Majnusz, zarejestrowana przy ulicy Dulęby 7 w Katowicach (40-833), NIP 6411001004. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze standardami przewidzianymi obowiązującym prawem w oparciu o Politykę Przetwarzania Danych Osobowych dostępnej pod adresem https://www.clasic.com.pl/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

3.1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe Klienta składającego zamówienie na Stronie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

3.2.  Niniejsza witryna internetowa korzysta z tak zwanych "cookies", danych tekstowych, które zapisywane są na komputerze, umożliwiają uwierzytelnienie użytkownika i zapewnienie sesji użytkownika w serwisie, realizacje procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analizę i badań oraz audytu oglądalności. Stosowane cookies jest bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą użytkownikowi, nie przechowują danych osobowych oraz innych poufnych informacji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wg. Przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku.

4.1 Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2019